Get Adobe Flash player

คณะผู้บริหารเทศบาล

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้233
mod_vvisit_counterเมื่อวาน909
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้5245
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6198
mod_vvisit_counterเดือนนี้21594
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว30986
mod_vvisit_counterตั้งแต่ 1 ต.ค. 546737351

เข้าชม 10 นาทีที่ผ่านมา: 10
IP ของคุณ คือ : 100.26.179.196
วันที่: 25 ม.ค. 2020
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กำหนดอำนาจ หน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
๑. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
๒. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
๓. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล
๔. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
๕. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
๖. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
๗. ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชนผู้สูงอายุและคนพิการ
๘. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
๙. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
๑๐. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
๑๑. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้
๑๒. ให้มีและบำรุงทางระบายสาธารณะ
๑๓. ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ
๑๔. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
๑๕. ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น
๑๖. ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
๑๗. กิจการอย่างอื่นซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข
๑๘. การควบคุมสุขลักษณะอนามัยในร้านจำหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอื่น
๑๙. จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม
๒๐. จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
๒๑. การวางผังเมือง และการควบคุมการก่อสร้าง
๒๒. การส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยว
๒๓. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
อำนาจหน้าที่อาจจัดทำกิจกรรมอื่นๆ (มาตรา ๕๗) 
อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
(มี ๓๑ ข้อ)
 
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเฉพาะอื่น ๆ กำหนดไว้ 

หัวหน้าส่วนราชการ